Jak rozliczyć PIT-37 w 2024 roku?

Jak rozliczyć PIT 37? Czytaj więcej. Zeznanie podatkowe PIT 37 to najbardziej znana deklaracja podatkowa, która jest składana wówczas, gdy pracownik, zleceniobiorca, emeryt lub rencista rozlicza swoje jedyne źródła przychodów rocznych. Deklaracja odnosi się do przychodów opodatkowanych w roku 2023 według skali podatkowej. Osoba otrzymująca przychody zwolnione z podatku nie musi składać w roku 2024 deklaracji i wykazywać przychodów zwolnionych z opodatkowania. Zatem taka osoba powinna wybrać inną deklarację niż PIT 37.

Darmowy program PIT 2023 podpowiada i prowadzi krok po kroku, aż do wysłania e-deklaracji do fiskusa

Kto rozlicza się przy użyciu PIT-37?

Ogólnie z formularza PIT 37 powinny korzystać podatnicy, którzy w ubiegłym roku osiągali przychody z tytułu:

 • otrzymywania wynagrodzeń ze stosunku służbowego lub stosunku pracy,
 • odbierania emerytur, rent krajowych i świadczeń przedemerytalnych, a także zasiłków przedemerytalnych,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów,
 • działalności wykonywanej osobiście (umowa zlecenie),
 • praw autorskich i innych praw majątkowych.

Co z innymi przychodami?

Osoby uzyskujące poza przychodami opodatkowanymi według jednej ze skal dodatkowo inne przychody Zobacz jak wypełnić Twój e-pit-37 2023 i wysłać przez Internet e-deklarację do Ministerstwa Finansów. (np. opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub z tytułu obrotu kapitałem) muszą wypełnić i złożyć dwie różne deklaracje – Pit 37 z tytułu pracy oraz PIT 28 z tytułu ryczałtu. Deklaracje odnoszą się do przychodów opodatkowanych według skali podatkowej i odbieranych za pośrednictwem płatnika lub płatników.

Kto nie skorzysta z PIT-37?

Deklaracja PIT 37 jest zeznaniem nieodpowiednim dla osób rozliczających pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej. W przypadku prowadzenia takich działań osoba sama odpowiada za obliczenie oraz zapłatę podatku dochodowego.

Oprócz tego deklaracja PIT 37 nie jest odpowiednia dla osób, które w 2023 r. uzyskały przychody opodatkowane według skali za pomocą płatnika (np. umowa o pracę) oraz dla osób uzyskujących przychody bez pośrednictwa płatnika (np. sprzedaż starych ubrań na allegro).

Nie musisz wiedzieć jak rozliczyć PIT-37 2023, darmowy program PIT pomoże wysłać Twój e-pit 2024 online bez wizyty w urzędzie skarbowym.

Czy do PIT 37 można doliczyć dochód małoletnich?

Deklaracja PIT 37 dotyczy osób, które od własnych dochodów nie doliczają dochodów swoich małoletnich dzieci. Doliczenie może być realizowane przy wspólnym rozliczeniu, opodatkowaniu indywidualnym oraz przy rozliczaniu, jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Nie wolno jednak doliczać dochodów małoletnich z pracy (z tytułu stosunku pracy, zlecenia, pracy nakładczej oraz umowy o dzieło) stypendiów i dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. W takim przypadku osoba, która rozlicza PIT za rok 2023, na przykład korzystając z dobrego programu www.pit-pormat.pl może opodatkować się w PIT 37, zaś małoletni powinien złożyć deklarację podpisaną przez rodzica lub opiekuna.

Strata z lat ubiegłych – jak powinno wyglądać rozliczanie?

Deklaracja PIT 37 odnosi się do osób, które nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych. W przypadku, gdy doliczeniu podlegają straty, trzeba złożyć inną deklaracje. Deklaracje PIT 37 składa się za rok, w którym wykazano stratę (podatnik zamiast zarobić stracił).

Wspólne rozliczanie z małżonkiem PIT 37

Deklaracja PIT 37 może być rozliczana wspólnie z małżonkiem, jeżeli spełniają odpowiednie warunki. W przypadku, gdy jedno z partnerów prowadzi działalność opodatkowaną według skali nie można rozliczyć się z nim łącznie na PIT 37 z tytułu własnego stosunku pracy. Wspólne rozlicznie na PIT 37 wówczas będzie błędem, wspólne rozliczenie jest możliwe na PIT 36.

Niewłaściwe jest złożenie łącznej deklaracji PIT 37 za rok rozliczeniowy, w którym doszło do zawarcia małżeństwa lub
rozwiązania wspólności majątkowej. Każdy z małżonków powinien wtedy rozliczyć się samodzielnie, na oddzielnych deklaracjach.

Niemożliwe jest wspólne rozliczenie małżonków, kiedy jedno z nich rozlicza się podatkiem liniowym poprzez ryczałt ewidencjonowany (odstępstwo, gdy występuje najem prywatny lub dzierżawa rozliczana ryczałtem) lub podatkiem tonażowym.

Jeżeli jedno z małżonków mieszka w Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej i osiągnęliście podlegające opodatkowaniu na terytorium RP przychody w wysokości łącznej, co najmniej 75% całkowitego przychody w danym roku podatkowym i podsiadacie udokumentowany certyfikat rezydencji dla celów podatkowych odnośnie miejsca zamieszkania małżonka to możecie dokonać wspólnego rozliczenia. Warto pamiętać o korzystaniu z ulg i odliczeń

Rozliczenie osób samotnie wychowujących dziecko

Deklarację PIT-37 może złoży za 2023 r. każda osoba wychowująca samotnie dziecko. Chodzi o osoby takie jak rodzic lub opiekun prawny, które wychowują dziecko, jako kawaler, panna, wdowa, wdowiec, rozwódka, rozwodnika, osoba, do której orzeczono separacje lub osoba pozostająca w związku małżeńskim - jeżeli małżonek odbywa karę pozbawienia wolności lub został pozbawiony praw rodzicielskich; taka osoba samotnie wychowująca dziecko może rozliczyć się w 2024 r. na PIT 37.

Rozliczenie PIT 37 dla osób samotnie wychowujących dziecko jest możliwe, kiedy spełnione są następujące warunki:

 • Dziecko jest małoletnie,
 • Dziecko bez względu na wiek otrzymuje zasiłek lub rentę socjalną,
 • Wychowywane dziecko do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach i szkołach wyższych niezależnie, w jakim trybie (dzienny, zaoczony), a także uczące się po za granicą kraju, UE, jeżeli w roku podatkowym dziecko nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek i stawki podatku z pierwszego progu skali podatkowej.
Dobry program PIT Format 2023 - rozliczenie podatku dochodowego PIT z małżonkiem oraz indywidualnie

PIT-37 dla nierezydentów

Deklaracja PIT 37 może również być rozliczna przez nierezydentów. Do tej grupy należą osoby fizyczne, które posiadają miejsce zamieszkania po za granicą oraz osoby prawne ze zdolnością zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu. Do nierezydentów należą, także znajdujące się za granicą przedstawicielstwa, oddziały i przedsiębiorstwa utworzone wcześniej przez rezydentów.

Nierezydenci mogą wypełnić PIT 37 jeżeli:

 • Są nierezydentami i zarabiają w Polsce, a także
 • Mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż RP państwie UE lub państwie należącym do
  Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej (wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowy).

Rozliczenie PIT 37, a przychody z zagranicy

Rozliczenie przychodów ze stosunku pracy z zagranicy, można rozliczyć na PIT 37 tylko wtedy, kiedy są one rozliczne przez polskiego płatnika np. przez darmowy program PIT. Wówczas, gdy mamy do czynienia z zatrudnieniem przez zagranicznego pracodawcę po za granicami swojego kraju należy złożyć PIT 36, a nie PIT 37.

Jak wypełnić deklarację PIT 37?

Darmowe, rozliczenie PIT za 2023 w domowym zaciszu i przy kawie jest dostępne dla każdego

Deklarację PIT-37 / 2023 można wypełnić samodzielnie albo uzupełnić automatycznie wpisane w niej dane z profilu podatnik PIT PFR. PIT-PFR to profil, dzięki któremu można otrzymać wstępnie wypełnioną deklarację, sporządzoną na podstawie danych innych podatników. Taka opcja jest możliwa w dobrym programie Pit Format. Oprócz tego dane w PIT-PFR mogą zostać uzupełnione o dodatkowe informacje np. ulgi i odliczenia. Najlepszy program pit pozwala także na uzupełnianie danych przy innych deklaracjach niż tylko PIT 37.